درباره سایت

پارس پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری - 12

پایان نامه و مقالات دانشگاهی ارشد و دکتری و ترجمه متون تخصصی انجام پروپوزال انجام پاورپوینت و تایپ

آثار ناشی از فسخ قرارداد پیمانکاری

پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرایش: حقوق خصوصي

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۶

چکیده

آنچه تحت عنوان «قراردادهاي پيمانکاري يا مقاطعه کاري» مطرح ميگردند، پديده هايي هستند که به مقدار زيادي معلول پيشرفتها و توسعه اقتصادي و صنعتي جهان مي باشند. پيچيدگي و تنوع پروژه هاي عظيم پيمانکاري که همگي معلول پيشرفت و توسعه خارق العاده علوم بشري است، اينگونه قراردادها را در وضعيت پيچيده اي قرار مي دهد که شناخت آنها براي هر حقوقداني مشکل مي سازد. به طوري که براي پي بردن به ذات واقعي آنها به کنکاشي دقيق و ذهني نکته بين نياز دارد. بدين منظور و از آنجايي که شناخت واقعي مبنا و ماهيت آثار حقوقي قراردادهاي پيمانکاري به شناخت دقيق مفهوم و ماهيت اين نوع قراردادها بستگي تام دارد، لذا در اين پایان نامه به بررسی فسخ قراردادها و پیمانکاری و آثار ناشی از آن پرادخته می شود.

 

کلید واژه: قرارداد، فسخ، باطل، آثار.

آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش خصوصی

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۵

چكيده

به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیت‌های تجاری، تاسیسات حقوقی جدیدی در سایر کشورها ایجاد شده که از جمله آنها نهاد بازسازی که مانند قرارداد ارفاقی ایران می باشد می توان نام برد. قرارداد ارفاقی هم به عنوان نهادی که می تواند تاجر را به عرصه اقتصاد برگرداند می باشد که با توجه به اینکه ایران در معرض تحریم‌های مختلف از سوی کشورهای دیگر است و این تحریم‌ها باعث ورشکسته شدن بسیاری از شرکت‌های تجاری و تجار شده، بنابراین قانونگذار می‌تواند با تدوین قوانین، از حذف تجار ورشکسته که سرمایه‌های خصوصی و ملی می‌باشند از چرخه اقتصادی کشور جلوگیری کنند و بتوانند همچنان مفید و قوی به تجارت خود بپردازند و ادامه دهند تا همچنان قادر باشند به صنعت اقتصاد و اشتغال کشور کمک شایان کنند.

 

کلید واژه ها: ورشکستگی، قرارداد ارفاقی، آثار قرارداد ارفاقی، نهاد بازسازی، هیأت طلبکاران

آثار فساد عقد در فقه امامیه فقه عامه وحقوق ایران

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد(M.A) رشته: فقه و حقوق خصوصی

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۴

چکیده


عقد فاسد در عالم واقعیت و اعتبار کأن لم یکن است و اثری ندارد با این حال ممکن است متعاقدین از فساد عقد بی‌اطلاع بوده و آثار عقد صحیح را در روابط خود بر آن مترتب کرده باشند. هم چنان که می‌توان تصور کرد طرفین با علم به فساد عقد به دنبال ترتیب آثار عقد صحیح بر آن باشند.

با وجود این در هیچ‌یک از این دو فرض شارع آثار عقد صحیح را بر آنها بار نمی‌کند ولی از آن‌جا که این وضعیت در روابط طرفین تأثیر گذار بوده و در شرایط خاصّی و با انضمام عوامل خارجی از قبیل قبض مال مورد معامله می‌تواند زمینه را برای ایجاد آثار جانبی خاصّی مانند ضمان عین و منافع اعم از مستوفات و غیر مستوفات فراهم آورد.مثل جایی که بر اثر بیع فاسد خسارتی به مبیع وارد شود، بنابر قاعده ضمان قهری و نه مسؤولیت قراردادی، مشتری ضامن جبران خسارت خواهد بود. در فقه امامیه و عامّه در خصوص تکلیف ردّ عین و عوض منافع در عقود معوّض و غیر معوّض آیات، روایات و قواعد فقهی متعددی مورد استناد قرار گرفته است.

در فقه شیعه و سه مکتب از مکاتب چهارگانه اهل سنّت (مالکی، حنبلی و شافعی) عقد فاسد و باطل به یک معنا بوده و در مقابل عقد صحیح قرار می‌گیرد ولی حنفیه میان عقد فاسد و باطل فرق نهاده‌اند و در عقد فاسد قبض را موجب تملّک مورد معامله می‌دانند.ماده ۳۶۵ ق.م. در این مورد مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش ردّ نماید و اگر تلف و ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.» این ماده اختصاصی به عقد بیع نداشته بلکه شامل تمامی عقود معوّض و غیر معوّض نیز می‌شود.

 

واژگان کلیدی: عقد، فساد، بطلان، اثر عقد فاسد، ضمان عین و منافع.

آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی(M-A)

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۳

چکیده

عقد بیع یکی از رایج ترین و متداول ترین عقود معین می باشد.که مقرارات و قوانین مربوط به آن همیشه در حال تکامل بوده است. در این پایان نامه سعی شده به یکی از آثار عقد بیع یعنی تسلیم مبیع پرداخته شود. به ویژه هنگامی که مبیع کلی است که در این صورت ، بایع مبیعی را که تسلیم می نماید باید دارای همان اوصافی باشد که طرفین  در قرارداد توافق کرده اند تا تعهد او ایفاء گردد .

تسلیم همه انواع مبیع چه معین و چه کلی دارای آثار متفاوتی است از جمله اینکه سبب ایفای تعهد بایع می شود و نیز تسلیم اختیاری مبیع سبب ساقط شدن حق حبس می گردد و بایع ، دیگر حق استرداد آنچه که تسلیم کرده است را ندارد حتی اگر مشتری از تسلیم ثمن امتناع کرده باشد.

 بر خلاف نظر فقها و قانون مدنی که زمان انتقال مالکیت  مبیع کلی را همانند عین معین زمان انعقاد عقد دانسته اند اگر مبیع کلی فی الذمه باشد به محض انعقاد عقد، مالکیت منتقل نمی شود، بلکه زمان انتقال مالکیت ، زمان تسلیم یا اختصاص می باشد. 

اثر دیگر تسلیم مبیع این است که موجب انتقال ضمان معاوضی  به خریدار می گردد و اگر قبل از تسلیم مبیع عین معین و یا در حکم آن ، یعنی کلی در معین و همچنین قبل از تسلیم مبیع کلی فی الذمه وبعد از تعیین مصداق آن توسط بایع، در اثر آفت سماوی، تلف صورت گیرد بیع منفسخ می شود و ثمن به مشتری بر می گردد. گرچه در این زمینه میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد.

واژگان کلیدی:

مبیع کلی،تسلیم، تسلم، ایفای تعهد،حق حبس،انتقال مالکیت، ضمان معاوضی

آئین دادرسی کیفری نسبت به کودکان بزه کار با تاکید بر قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲

پایان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرايش: جزاو جرم‌شناسي

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۲

چکیده

تحولات در حوزه بزهکاری اطفال از جمله رهیافت هایی است که قانون گذار سعی داشته در قوانین جدید بیشترین تطبیق خود را با شریعت اسلام، شرایط جامعه و کنوانسیون های حقوق بشر در سطح بین المللی را داشته باشد. سن و محدوده شرایط بلوغ اطفال از جمله مسائلی است که در باب مسائل کیفر شناختی اطفال مد نظر قانون گذار قرار داشته است. در قانون جدید مصوب سال ۱۳۹۲ دادرسی کیفری، موضوع بزهکاری اطفال دارای نوآوری های جدیدی بوده که در این پژوهش به بررسی این نوآوری ها پرداخته شده است.در این پژوهش نشان دادیم که در ماده ۶۶ این قانون از سازمان‌های مردم نهادی نام برده شده که اساسنامه آن‌ها درباره اشخاص خاص و از جمله درباره حمایت از اطفال و نوجوانان است. در ماده ۲۸۵مشخص شده است که تحقیقات مقدماتی جرائم افراد ۱۵تا۱۸سال در این دادسرا انجام می‌شود.از جمله نوآوری های دیگر، ماده ۴۴۴ در رابطه با قانون مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آرا و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان شعبه‌ای از دادگاه تجدیدنظر است که با ابلاغ خاص رییس قوه قضاییه تعیین می‌شود. همچنین در ماده ۲۸۶ این قانون مقرر می‌دارد در جرائم تعزیری درجه ۵ و۶ تشکیل پرونده شخصیت درمورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی‌است.

کلمات کلیدی: دادسرا، نوآوری قانونی، بزه کاری اطفال، ماده

آئین دادرسی حاکم بر دعاوی تامین اجتماعی

نوع محصول جدید

کد محصول PR-H ۰۱ 

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

چکیده

این پژوهش با هدف مطالعه سازمان تامین اجتماعی ، خدمات آن و بررسی مشکلات پیش آمده بین سازمان و بیمه شده ها و مرجع دارای صلاحیت جهت رسیدگی به اینگونه دعاوی انجام شد.

سازمان تامین اجتماعی به لحاظ ماهیت و وظایف و کارکردهای خود به شدت از متغیرها و شاخصهای کلان اقتصادی، اجتماعی ، اجتماعی و سیاسی کشور تاثیر پذیرفته و همچنین با عملکردهای بازتوزیعی خود اثرهای زیادی در جامعه به جای می گذارد و همچنین با توجه به گستردگی فعالیت ها و خدماتی که ارائه می دهد احتمال بروز خطا و نیز مشکلات حقوقی و درگیری با طرف مقابل خود نیز وجود دارد .اکنون یکی از وظایف و کارکردهای اصلی دولت‌ها ارایه خدماتی است که منافع عمومی را تأمین کند. یکی از نهادهایی که به این موضوع مبادرت می‌کند مؤسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی‌هستند.نهادهای عمومی غیردولتی یک تقسیم‌بندی از مؤسسه‌هاست که خود در داخل گروه بزرگتری به نام مؤسسه عمومی قرار می‌گیرند. تا قبل از تصویب فهرست نهادها، اصولا دیوان خود را صالح برای رسیدگی به دعاوی علیه موسسه‌های عمومی غیر دولتی نمی‌دانست . اما پس از تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری و ابلاغ آن باید گفت که برای اولین بار به صراحت در ماده ۱۲ قانون جدید، شکایت ابطال مصوبات عام الشمول موسسه‌های عمومی غیر دولتی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است.

با توجه به گستردگی و اهمیت تامین اجتماعی در زندگی مردم و رفاه جامعه پیشنهاد می شود تا با وضع قوانین جامع تر از وقوع اختلافات و مشکلات در این رابطه پیشگیری شود .

واژگان کلیدی : سازمان تامین اجتماعی، آیین دادرسی، نهادهای غیر دولتی، دیوان عدالت اداری

* برای دریافت پروژه های رایگان می توانید از میان مطالب سایت پروژه مورد نظر را جست و جو کنید.

تعرفه انجام پروژه های دانشجویی

قیمت ها کمتر از سایت های دیگر می باشد ولی پروژه کیفیت بیشتری خواهد داشت.

* اخرین اپدیت قیمت ها در ()

عنوان سایت پارس پروژه ... محتوای سایت پروژه های دانشجویی ... دیگر خدمات سایت انجام سفارشات پایان نامه و پروژه ... شناسه سایت username ... نام قالب پارس پروژه ... طراح قالب هایپرتمپ ... لینک طراح قالب http://hypertemp.ir ... نسخه قالب ورژن 1 ...


--- مهرماه 1396 ---