loading...

پارس پروژه پرتال پروژه و مقالات ترجمه شده isi

موازین فقهی حقوقی حق شفعه چکیده اراده نقش مهمی در معاملات و عقود منعقده بین متعاملین در حقوق مدنی دارد هیچکس را نمی توان بر خلاف اراده از مالکیت و تملک بر دارایی هایش ممانعت نمود و مال و اموالش را تصاحب نموده در این مورد استثنایی نیز قرار داده شده است برای جلوگیری از ضرر کسی که در مال غیر منقولی با شخص دیگری شریک می باشد و شریکش سهم خود را به شخص ثالثی از طریق بیع صحیح واگذار نموده است می تواند با پرداخت همان مقدار ثمنی که مشتری به بایع پرداخته، سهم مشتری را تملک نماید و این در حالی است که اراده…

مقاله موازین فقهی حقوقی حق شفعه

پارس پروژه بازدید : 103 دوشنبه 06 خرداد 1398 نظرات ()

موازین فقهی حقوقی حق شفعه

چکیده

اراده نقش مهمی در معاملات و عقود منعقده بین متعاملین در حقوق مدنی دارد هیچکس را نمی توان بر خلاف اراده از مالکیت و تملک بر دارایی هایش ممانعت نمود و مال و اموالش را تصاحب نموده در این مورد استثنایی نیز قرار داده شده است برای جلوگیری از ضرر کسی که در مال غیر منقولی با شخص دیگری شریک می باشد و شریکش سهم خود را به شخص ثالثی از طریق بیع صحیح واگذار نموده است می تواند با پرداخت همان مقدار ثمنی که مشتری به بایع پرداخته، سهم مشتری را تملک نماید و این در حالی است که اراده بایع در این تملک هیچ گونه نقشی ندارد، این حق را حق اخذ به شفعه و صاحب آن را شفیع می نامند. ماده 808 قانون مدنی به این امر اختصاص داده شده است ماده مزبور می گوید: هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قسمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه بیعه را تملک کند این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند . 

بیان مسئله

مطالبي را كه در پيشگفتار مورد بحث قرار خواهد گرفت در عناوين ذيل مورد مطالعه قرار مي‌دهيم: 

الف –بیان موضوع تحقیق

يكي از مباحث مهم در آثار فقهي فقهاي اماميه كه در قانون مدني ما نيز انعكاس يافته است، بحث شفعه مي‌باشد. شفعه از دو مرحلة كاملاً متمايز از يكديگر تشكيل يافته است : 

1- مرحلة ايجاد حق شفعه : در اين مرحله از شرايطي كه باعث ايجاد اين حق مي‌شود سخن به ميان مي‌آيد. 

2- مرحلة اخذ بشفعه : در اين مرحله سخن بر سر اين است كه حق شفعة بوجود آمده را با چه شرايطي و چگونه به اجرا درآوريم. 

موضوع مورد مطالعة ما در اين تحقيق، بررسي مرحلة نخست از مراحل شفعه با توجه به منابع فقهي و نيز قانون مدني مي‌باشد، ولي براي تكميل بحث خويش، فصلي را نيز به مرحلة دوم اختصاص خواهيم داد. 

ب – هدف از انتخاب موضوع 

هدف از انتخاب اين موضوع، آشنائي با مقررات قانون مدني دربارة اين موضوع است و از آنجا كه قانون مدني اين مقررات را از فقه گرفته است ريشه يابي مواد قانون مدني در زمينة شفعه هم هدفي ضمني مي‌باشد. يعني مي‌خواهيم بدانيم كه سير پيدايش يك مادة قانون مدني از ابتدا (يعني آغاز مراجعه به منبع فقهي) تا انتها (يعني صورت كنوني ماده كه به صورت يك يا چند عبارت منقح و مختصر و پرمعناست) چگونه بوده است و اكنون مقررات قانون مدني دربارة شفعه چيست؟ 

ج – روش تحقيق 

معمولاً چنين موضوعاتي اقتضاي روش تحقيق بصورت كتابخانه‌اي را دارد، كه من نيز از همين روش براي كار خود استفاده كرده‌ام. 

د – نماي كلي از موضوعات مورد بحث 

مطالب تحقيق خود را در يك مقدمه، چهار فصل و يك خلاصه و نتيجه گيري، در پايان، ارائه خواهم داد : 

مقدمه : در مقدمه دربارة دو موضوع مهم يعني اسباب تملك در حقوق اسلامي و نيز طبيعت خلاف قاعده بودن حق شفعه مطالبي ارائه خواهد شد. 

فصل اول : به كليات و مفاهيم اختصاص دارد و در آن از تاريخچة حق شفعه، مفهوم لغوي و اصلاحي آن و نيز اوصاف و ويژگيهاي بارز اين تاسيس فقهي – حقوقي سخن به ميان خواهد آمد. 

فصل دوم : به بررسي شرايط ايجاد حق شفعه اختصاص دارد و در آن به تجزيه و تحليل شرايط پنجگانه تحقق اين حق پرداخته خواهد شد. 

فصل سوم : به بيان برخي از مصاديق زوال حق شفعه اختصاص دارد. 

فصل چهارم : در اين فصل مختصري در مورد اخذ بشفعه (ماهيت و تعريف آن، شرايط شفيع براي اخذ بشفعه و كيفيت اخذ بشفعه) سخن خواهم گفت. 

خلاصه و نتيجه گيري : كه در آن خلاصه‌اي از مطالب ارائه شده به همراه نتيجه گيري از آنها مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. 

 
فهرست مطالب
بیان مسئله1
الف –بیان موضوع تحقیق1
ب – هدف از انتخاب موضوع1
ج – روش تحقيق1
د – نماي كلي از موضوعات مورد بحث1
چکیده2
مقدمه4
الف – تعريف حق شفعه4
ب – اطراف حق شفعه :5
ج) فلسفه اخذ به شفعه5
د) مخالفت شفعه با قواعد حقوقي5
فصل اول : كليات و مفاهيم7
مقدمه7
بخش اول : تاريخچه حق شفعه7
بخش دوم : مفهوم حق شفعه10
مبحث اول. مفهوم لغوي حق شفعه10
نتيجه11
مفهوم اصطلاحي حق شفعه11
بخش سوم : اوصاف حق شفعه13
مبحث اول :‌ حق شفعه، حقي مالي است13
مبحث دوم : حق شفعه ، حقي عيني است14
مبحث سوم : حق شفعه به ارث انتقال مي‌يابد16
نتيجه17
مسائل18
مساله اول : چگونگي تقسيم حق شفعه ميان وراث18
مسألة دوم : صرفنظر نمودن يكي از وراث از حق شفعة خويش20
مساله سوم : همسر متوفا و حق شفعة‌ به ارث رسيده23
مبحث چهارم : حق شفعه قابل انتقال نيست24
مبحث پنجم : حق شفعه قابل اسقاط است26
مبحث ششم : حق شفعه از آثار بيع صحيح است26
مبحث هفتم : حق شفعه قابل تبعيض نيست27
فصل دوم : شرايط ايجاد حق شفعه29
مقدمه29
شرط اول: غير منقول بودن مورد شفعه29
شرط دوم: قابل تقسيم بودن مورد شفعه30
شرط سوم: لزوم شركت33
استثناء بر شرط33
شرط چهارم: محدود بودن شركاء به دو نفر34
شرط پنجم: انتقال سهم مشترك بواسطه بيع35
مبحث اول:  وقفي بودن حصه ي يكي از دو شريك36
بند اول: ديدگاه فقها36
بند دوم: ديدگاه قانونگذار38
مبحث دوم: خياري بودن بيع39
بند اول: ديدگاه فقها39
بند دوم: ديدگاه قانون گذار40
مبحث سوم: بيع فضولي41
مبحث چهارم: اقاله ي بيع42
مبحث پنجم: فسخ بيع43
فصل سوم : زوال حق شفعه48
زوال اختياري و قهري48
مبحث اول : اسباب زوال حق شفعه48
1- اسباب ارادي زوال حق شفعه48
2- اسباب قهري زوال حق شفعه49
فصل چهارم: اخذ به شفعه52
مبحث اول: ماهيت اخذ به شفعه و تعريف آن52
مبحث دوم: شرايط شفيع52
الف – شفيع بايد داراي اهليت تصرف باشد52
ب – شفيع بايد شريك باشد53
ج – شفيع بايد قادر بر تأديه ثمن باشد.53
د – مسلمان بودن شفيع53
هـ : علم شفيع به ثمن54
مبحث سوم: دعواي اخذ بشفعه54
خلاصه و نتيجه گيري57
فهرست منابع64

جزئیات و باکس دانلود پروژه

 

 • انتشار: مقاله سال ۲۰۱۹
 • پایگاه داده: ----
 • نوع نگارش مقاله: مقاله تخصصی
 • نوع مقاله: ----
 • فرمت مقاله:  word
 • کد محصول: 40025
 • تعداد صفحات: 67
 • توضیحات: فونت استاندارد صفحه بندی شده
 • قیمت تومان: 10.000
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 82
 • کل نظرات : 2
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 5
 • آی پی امروز : 10
 • آی پی دیروز : 10
 • بازدید امروز : 173
 • باردید دیروز : 127
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 2
 • بازدید هفته : 464
 • بازدید ماه : 3,267
 • بازدید سال : 38,526
 • بازدید کلی : 201,813