close
تبلیغات در اینترنت
عوامل تعیین کننده پویایی جنبش مشترک بین صکوک و اوراق قرضه قراردادی
loading...

پارس پروژه پرتال پروژه و مقالات ترجمه شده isi

عوامل تعیین کننده پویایی جنبش مشترک بین صکوک و اوراق قرضه قراردادی چکیده این مقاله چارچوب چند متغییره GARCH را جهت بررسی همبستگی های شرطی و ارتباطات نوسان بین صکوک و بازارهای اوراق قرضه متعارف در اروپا، ایالات متحئه و بازارهای نوظهور اتخاذ می نماید. ما در می یابیم که صکوک و اوراق قرضه مبتنی بر سرمایه گذاری متعارف دارای واکنش پائین تر نوسان شرطی به شوک های بازار و پایداری بالاتر هستند؛ ما همچنین درمی یابیم که بازده صکوک نسبت به اوراق قرضه مبتنی بر سرمایه گذاری ایالات متحده و اتحادیه اروپا دارای نوسان…

عوامل تعیین کننده پویایی جنبش مشترک بین صکوک و اوراق قرضه قراردادی

پارس پروژه بازدید : 69 پنجشنبه 09 خرداد 1398 نظرات ()

عوامل تعیین کننده پویایی جنبش مشترک بین صکوک و اوراق قرضه قراردادی

چکیده

این مقاله چارچوب چند متغییره GARCH را جهت بررسی همبستگی های شرطی و ارتباطات نوسان بین صکوک و بازارهای اوراق قرضه متعارف در اروپا، ایالات متحئه و بازارهای نوظهور اتخاذ می نماید. ما در می یابیم که صکوک و اوراق قرضه مبتنی بر سرمایه گذاری متعارف دارای واکنش پائین تر نوسان شرطی به شوک های بازار و پایداری بالاتر هستند؛ ما همچنین درمی یابیم که بازده صکوک نسبت به اوراق قرضه مبتنی بر سرمایه گذاری ایالات متحده و اتحادیه اروپا دارای نوسان کمتری هستند. علاوه بر این، ما به همبستگی متغییر زمانی، مثبت، شرطی بین بازده صکوک و بازارهای اوراق قرضه پیشرو پی می بریم، که برگرفته از اقتصاد کلان در حال تغییر و شرایط بازار است. ما مشاهده می نمائیم که در طول رکود، همبستگی پویا بین صکوک و بازارهای اوراق قرضه افزایش می یابد. علاوه بر این، ما نقطه انفصال ساختاری در مسیرهای همبستگی های پویای مرتبط با شوک های خارجی، از قبیل بحران بدهی دولتی و اعلامیه های کاهش اندوخته فدرال را مشخص می نمائیم. در نهایت، ما به بررسی نحوه اثر گذاری عوامل بازار بر همبستگی ها می پردازیم. ما به تغییرات رفتاری قابل توجه در رابطه صکوک- اوراق قرضه پی می بریم، که توسط نقدینگی بازار، قیمت های نفت خام، اطلاعات اعتبار ایالات متحده، و عدم قطعیت بازار سهام شرح داده می شوند. نتایج ما دارای پیامدهای مفید برای صادر کنندگان صکوک، مدیران سهام، و مدیران ریسک در بازارهای نوظهور و توسعه یافته می باشند.

چکیده انگلیسی

This paper adopts a multivariate GARCH framework to examine conditional correlations and volatility linkages between sukuk (Islamic bonds) and conventional bond markets in Europe, the United States, and emerging markets. We find that sukuk and conventional investment-grade bonds have a lower reaction of conditional volatility to market shocks and higher persistence; we also find that sukuk returns are much less volatile than U.S. and EU investment-grade bonds. Further, we find a time-varying, positive, conditional correlation between sukuk returns and leading bond markets, which is driven by changing macroeconomic and market conditions. We observe that during recessions, the dynamic correlation between sukuk and bond markets tends to increase. Moreover, we unveil structural breakpoints in paths of dynamic correlations corresponding to external shocks, such as the sovereign debt crisis and the Federal Reserve’s tapering announcements. Finally, we examine how market-wide factors affect correlations. We find significant behavioral shifts in the sukuk-bonds relationship, which are explained by market liquidity, crude oil prices, U.S. credit information, and stock market uncertainty. Our results have useful implications for sukuk issuers, portfolio managers, and risk managers in both emerging and developed markets.

مقدمه

نرخ سود پائین و نوسانات افزایش یافته بهینه سازی سهام اوراق قرضه را به چالش می کشند. در نتیجه، مدیران سرمایه گذاری به دنبال استراتژی های جهانی جدید هستند که قادر به تنوع بخشی به ریسک های قدیمی می باشند در حالی که قابلیت سوددهی مطلوب را حفظ می نمایند. صکوک گواهی هایی هستند که نشانگر حق مالکیت مشاع متناسب در دارایی های ملموس، یا منبع دارایی های ملموس غالب، یا سرمایه گذاری کسب و کار می باشند (هیئت مدیره خدمات مالی اسلامی،2009). آن ها دارایی های خاص حامی معامله را شناسایی نموده و به صورت موقت مالکیت آن ها را به صاحبان اوراق قرضه انتقال می دهند. آیا تفاوت های آن ها راه حل بالقوه برای مدیران سهام اوراق قرضه می باشند؟ در این مقاله، ما به ساخت شاخص صکوک مبتنی بر سرمایه گذاری بازار جهت بررسی نوسان و همبستگی های شرطی پویا بین بازارهای اوراق قرضه اسلامی و متعارف در اروپا، ایالات متحده، و بازارهای نوظهور در دوره 2010-2014 می سازیم. به خصوص، ما دو سوال تحقیقاتی مهم را پاسخ می دهیم. آیا اوراق قرضه اسلامی رفتاری متفاوت از اوراق قرضه متعارف از نظر جنبش های مشترک، همبستگی های پویا، و نوسان دارند؟ چه چیزی منجر به تغییرات در همبستگی های شرطی پویا می گردد؟ مقاله ما شکاف ادبیات موجود را پر می نماید. برخی مطالعات در امور مالی به تحلیل همبستگی های اوراق قرضه متعارف به صورت تجربی می پردازند (هانتر و سیمون ،2005؛ کاپیلو و همکاران،2006). علاوه بر این، جنبش های مشترک و همبستگی های بین سهام متعارف و صکوک توجهی را اخیرا دریافت می نمایند (آختار و همکاران،2012؛ آلویی و همکاران،2015الف و 2015ب)، اما مقایسه مشابه با اوراق قرضه متعارف هنوز موجود نمی باشد. تنها مگیره و آوارتانی (2016) به بررسی انتقال بازده و نوسان بین صکوک و دیگر اوراق قرضه و بازارهای سهام می پردازند. مطالعه ما دارای دیدگاه متفاوتی است، زیرا ما نوسان و تغییرات همبستگی پویا را با عوامل تعیین کننده، از جمله وجود نقاط انفصال ساختاری را تحلیل می نمائیم. علاوه بر این، ما به تحلیل مناطق مختلف بازار و بخش ها می پردازیم. ما درمی یابیم که صکوک و اوراق قرضه متعارف دارای مسیر مشابه در طولانی مدت از نظر نوسان و همبستگی می باشند. ما همچنین درمی یابیم که صکوک و اوراق قرضه مبتنی بر سرمایه گذاری متعارف دارای نوسان شرطی پائین تر در واکنش به شوک های بازار و مقاومت بالاتر هستند، در حالی که صکوک نشانگر بازده با نوسان کمتر نسبت به ایالات متحده و اوراق قرضه مبتنی بر سرمایه گذاری اتحادیه اروپا می باشد. ما به ارائه شواهدی می پردازیم که همبستگی ها در طول رکود افزایش می یابند؛ در حالی که صکوک به حفظ همبستگی هایی با پویایی کمتر در بلند مدت می پردازد. برای سوال دوم تحقیقف با توجه به آلویی و همکاران (2015ب)، ما نقدینگی بازار، ریسک اعتباری، و قیمت های نفت خام را جهت نفوذ بر افزایش همبستگی پیش بینی می نمائیم؛ ما معیار عدم قطعیت بازار سهام را به این عوامل می افزائیم. علاوه بر این، ما به شواهد مهم نقاط انفصال ساختاری در مسیرهای همبستگی مرتبط با بحران بدهی دولت اروپایی و اعلامیه کاهش اندوخته فدرال پی می بریم. در نهایت، این مطالعه مرتبط با ارتباط صکوک می باشد، که بخشی با سریع ترین رشد در امور مالی اسلامی بوده، دارای CAGR 20% در طول دوره 2008-2013 و شواهد پایداری با این سرعت می باشد (فیچ ،2016). صکوک قابل توجه به زودی به 1 تریلیون دلار دست می یابد (GIRF، 2012؛ مودی ،2014). بازارهای غیر اسلامی به صورت فزاینده ای به این بخش متصل می باشند. در اواسط سال 2014، بریتانیا برای نخست بار میزبان یک موضوع 3 میلیارد دلاری بود. تقاضا 10 برابر عرضه می باشد. لوگزامبورگ و هونگ کونگ از آن زمان پیروی نموده اند. باقی مقاله به شرح زیر می باشد. بخش 2 به مرور ادبیات پرداخته و نشانگر فرضیات ما می باشد. بخش ها 3 و 4 به ترتیب به صورت دقیق روش تحقیق و داده های تحقیق ما را شرح می دهند. بخش 5 یافته های ما را بررسی می نماید، در حالی که بخش 6 با نتایج نهایی و پیامدهای مربوطه برای مدیران ریسک و سهام نتیجه گیری می نماید.

 

چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه

2. مروری بر ادبیات و توسعه فرضیه

3. روش اقتصاد سنجی

4. داده ها و تحلیل مقدماتی

5. تحلیل تجربی

5.1 آزمون های هم انباشتگی

5.2.1 نتایج DCC

5.2.2 ارتباطات نوسانی

5.2.3 پویایی همبستگی

5.2.4 انفصال های ساختار در مسیرهای DCC

5.2.5 عوامل جهانی تحریک کننده مسیرهای DCC

6. نتیجه گیری

شکل 1 نوسانات مشروط تک متغییره

شکل 2 همبستگی های مشروط پویا بین صکوک و شاخص های سرمایه گذاری اوراق قرضه

شکل 3 همبستگی های مشروط پویا بین صکوک و شاخص های بازده بالا

جدول 1 توضیح شاخص های سرمایه گذاری بلومبرگ

جدول 2 توصیف نمونه

جدول 3 آمار توصیفی بازده

جدول 4 ماتریس همبستگی بین صکوک و بازده اوراق قرضه

جدول 5 مبتنی بر مدت زمان و YTM

جدول 6 رتبه بندی و OAS

جدول 7 کوپن و زمان موعد پرداخت

جدول 8 تحلیل ریشه واحد

جدول 9 آزمون جانسون

جدول 10 مدل GARCH

جدول 11 مدل DCC-GARCH

جدول 12 آمار خلاصه برای DCC

جدول 13 نقاط انفصال ساختاری و تاریخ های فاصله توسط شاخص

جدول 14 آمار خلاصه عوامل تعیین کننده منتخب جهانی

جدول 15 تاثیر عوامل جهانی بر همبستگی های بازده صکوک- اوراق قرضه

 

جزئیات و باکس دانلود پروژه

 

 • انتشار: مقاله سال ۲۰۱۹
 • پایگاه داده: نشریه الزویر
 • نوع نگارش مقاله: مقاله تخصصی ترجمه شده
 • نوع مقاله: ترجمه شده مدیریت و کارآفرینی / مدیریت مالی
 • فرمت مقاله:  word+pdf
 • تعداد صفحات: 43
 • کد محصول: ۸۰۰۰7
 • قیمت تومان: 54.000

 

 

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 82
 • کل نظرات : 2
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 5
 • آی پی امروز : 15
 • آی پی دیروز : 18
 • بازدید امروز : 134
 • باردید دیروز : 219
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 1,160
 • بازدید ماه : 5,031
 • بازدید سال : 22,445
 • بازدید کلی : 185,732