loading...

پارس پروژه پرتال پروژه و مقالات ترجمه شده isi

پایان نامه بررسی تطبیقی تجدید نظر احكام كیفری در حقوق ایران و انگلیس كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی مقدمه طرح بحث اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می­باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش…

بررسی تطبیقی تجدید نظر احكام كیفری در حقوق ایران و انگلیس

پارس پروژه بازدید : 98 سه شنبه 07 خرداد 1398 نظرات ()

پایان نامه بررسی تطبیقی تجدید نظر احكام كیفری در حقوق ایران و انگلیس

كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

مقدمه
طرح بحث
اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می­باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی­مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی­جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است. و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می­گردد.

فصل اول: کلیات پژوهش

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

مرور ادبیات و سوابق مربوطه

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

اهداف مشخص تحقیق

سؤالات تحقیق

فرضیه‌های تحقیق

تعریف واژه‌ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)

تجدید نظر

تعریف لغوی

تعریف اصطلاحی

ابزار گردآوری داده‌ها

فصل دوم: تبیین مفاهیم و پیشینه تاریخی

بخش اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری

مقدمه

مبحث اول: سیر تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران

گفتار اول: تجدیدنظر احکام کیفری قبل از انقلاب اسلامی ایران

بند اول: قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی

بند دوم: قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین دادگستری

بند سوم: قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری

گفتار دوم: تجدیدنظر احکام کیفری پس از انقلاب اسلامی ایران

بند اول: الغاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری

الف: آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های انقلاب

ب: لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی

ج : قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری

بند دوم: احیاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری

الف : قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام و نحوه رسیدگی آن‌ها، مصوب ۱۳۹۲

مبحث دوم: در حقوق انگلستان

بخش دوم: مفهوم و مبانی تجدیدنظر

مقدمه:

مبحث اول: تعریف و ماهیت تجدید نظر

گفتار اول: تعریف تجدیدنظر

بنداول: تعریف لغوی

بنددوم: تعریف اصطلاحی

گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر

بند اول: طرق اعتراض به احکام کیفری

بند دوم: انواع تجدیدنظر

الف: تجدیدنظر عام

ب: تجدیدنظرخاص

مبحث دوم: مبانی تجدیدنظر

گفتار اول: مبانی نظری تجدیدنظر

بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر

الف: جایزالخطا بودن قاضی:

ب: تضمین حقوق اصحاب دعوی

بند دوم ادله مخالفین

الف:  فقدان مبنای صحیح فلسفی و عقلی

ب: مردود بودن حکومت یک دادگاه بردادگاه دیگر

ج: کاستن از ارزش و اعتبار دادگاه بدوی

د:  اصل صحت اقدام

گفتار سوم: مبانی عملی تجدیدنظر

بنداول: دلایل موافقین تجدیدنظر

الف: تجدیدنظر موجبی برای جلب اعتمادعمومی

ب: اثر پیشگیرانه تجدیدنظر

ج: تجدیدنظر موجبی برای وحدت رویه قضایی و هماهنگی بیشتر میان دادگاه‌ها

د: پیش‌بینی سیستم تجدیدنظر در نظام‌های متمدن دنیا

بند دوم: دلایل مخالفین تجدیدنظر

الف: حکومت سیستم دلایل معنوی

ج: ناکارآمدی روش متداول در دادرسی‌های پژوهشی

د: محل وقوع دادگاه تجدیدنظر

ر: کاهش(تزلزل) اعتبار احکام دادگاه‌ها

ز: دلایل جدید در مرحله تجدیدنظر

س: تجدیدنظر موجبی برای بلاتکلیفی و ایجاد تسلسل

ش: تجدیدنظر موجبی برای سوء استفاده

فصل سوم: خصوصیات و آثار تجدیدنظر

بخش اول: خصوصیات تجدید نظر در احکام کیفری ایران و انگلیس

مبحث اول: خصوصیات تجدیدنظر

گفتار اول: تجدیدنظر و طرق عادی اعتراض

بند اول: تجدیدنظر و واخواهی

بند دوم: تجدیدنظر و پژوهش

گفتار دوم: تجدیدنظر و طرق فوق‌العاده اعتراض

بند اول: تجدیدنظر و فرجام

بند دوم: تجدیدنظر و اعاده دادرسی

بند سوم: تجدیدنظر و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه

مبحث دوم: آثار تجدیدنظر

گفتار اول: اثر تعلیقی تجدیدنظر

گفتار دوم: اثر انتقالی تجدیدنظر

بند اول: بر حسب موضوع مورد اعتراض

بند دوم: بر حسب عنوان تجدیدنظرخواه

الف: تجدیدنظرخواهی دادستان

ب: تجدیدنظرخواهی محکوم علیه

ج: تجدیدنظرخواهی مدعی خصوصی

گفتار سوم: ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر

بخش دوم: ساختار و صلاحیت مراجع تجدید نظر

مبحث اول: ساختار مراجع تجدیدنظر

گفتار اول: مراجع تجدیدنظر شکلی

بند اول: دیوان عالی کشور

الف: قسمت شعب دیوان عالی کشور

ب: دادسرای دیوان عالی کشور

بند دوم: دادگاه عالی عدالت

گفتار دوم: مراجع تجدیدنظر ماهوی

بند اول: دادگاه تجدیدنظر

بند دوم: دادگاه جزا

مبحث دوم: احکام قابل تجدیدنظر و موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر

گفتار اول: احکام قابل تجدیدنظر

بند اول: قطعیت و عدم قطعیت احکام

بند دوم: اصل تأثیر دعوی عمومی و خصوصی بر یکدیگر

گفتار دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر

بند اول: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر شکلی

الف: موارد صلاحیت دیوان عالی کشور

ب: موارد صلاحیت دادگاه عالی عدالت

بند دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ماهوی

الف: موارد صلاحیت دادگاه تجدیدنظر

ب: موارد صلاحیت دادگاه جزا

بخش سوم : شرایط و تشریفات تجدیدنظر

مبحث اول: تنظیم و تقدیم درخواست تجدیدنظر

گفتار اول: تنظیم درخواست تجدیدنظر

بند اول: شرایط تنظیم درخواست

الف: دادگاه تجدیدنظر

ب: دادگاه جزا

ج: دادگاه عالی عدالت

د: دیوان عالی

بند دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تنظیم درخواست

الف: شرایطی که ضمانت اجرای آن رد فوری درخواست است

ب: شرایطی که ضمانت اجرای آن توقیف درخواست است

گفتار دوم: تقدیم درخواست

بند اول: تکالیف تجدیدنظرخواه

بند دوم: تکالیف مرجع تقدیم درخواست تجدیدنظر

الف: حالتی که دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده باشد.

ب:  حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص تقدیم شده باشد

ج: حالتی که درخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر و کامل تقدیم شده باشد.

مبحث دوم: اشخاص ذی‌حق و مهلت تجدیدنظرخواهی

گفتار اول: اشخاص واجد حق تجدیدنظرخواهی

بند اول: محکوم علیه

بند دوم : دادستان

بند سوم: مدعی خصوصی

گفتار دوم: مهلت درخواست تجدیدنظر

بخش چهارم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر

مبحث اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ماهوی

گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر

الف: عودت پرونده به دادگاه بدوی

ب: صدور قرار عدم صلاحیت:

ج: صدور قرار رد درخواست:

د: صدور قرار رد دعوی تجدیدنظر

بند دوم : اعمال و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر در موارد امکان رسیدگی

الف: نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر

۲- اجرای ترتیبات خاص

۳-۲ : تسهیل حضور زندانی در دادگاه

۴-۲ : قرار تحقیق و معاینه محلی

۵-۲ : استماع ادله جدید

ب: تصمیمات دادگاه تجدیدنظر

۱ـ تأیید حکم بدوی

۲ـ تأیید حکم بدوی همراه با اصلاح آن

۳ـ نقض رأی بدوی

۱-۳ : صدور رأی از دادگاه فاقد صلاحیت

۲-۳ : صدور رأی برخلاف موازین شرعی یا قانونی

۲-۲ : قرار تجدید رسیدگی

گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه جزا

بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه جزا

بند دوم: تصمیمات دادگاه جزا

مبحث دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر شکلی

گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی کشور

بند دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد امکان رسیدگی

الف: فرایند رسیدگی دیوان عالی کشور

۱ـ گزارش عضو ممیز

۲ـ اعلام تخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات

۳ـ عدم دعوت اصحاب دعوی

۴ـ اخذ نظر نماینده دادستان کل

۵- ختم رسیدگی

ب: تصمیمات دیوان عالی کشور

۱ـ تأیید رأی تجدیدنظرخواسته

۲ـ نقض حکم تجدیدنظرخواسته

۱ـ۲ نقض بلاارجاع

۲ـ نقض به لحاظ نقص تحقیقات

۳ـ۲ـ نقض حکم به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی

۴-۲ نقض و ارجاع

گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه عالی عدالت

بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه عالی عدالت

بند دوم: تصمیمات دادگاه عالی عدالت

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

نتیجه‌گیری و پیشنهادات:

منابع و مآخذ:

ب) مقالات

د) پایان‌نامه‌ها

منابع انگلیسی

 

جزئیات و باکس دانلود پروژه

 

 • انتشار: مقاله سال ۲۰۱۹
 • پایگاه داده: ---
 • نوع نگارش مقاله: مقاله تخصصی
 • نوع مقاله: پایان نامه حقوق
 • فرمت مقاله:  word
 • کد محصول: 40010
 • قیمت تومان: ۱۰.۰۰۰

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 82
 • کل نظرات : 2
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 5
 • آی پی امروز : 10
 • آی پی دیروز : 10
 • بازدید امروز : 164
 • باردید دیروز : 127
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 2
 • بازدید هفته : 455
 • بازدید ماه : 3,258
 • بازدید سال : 38,517
 • بازدید کلی : 201,804