loading...

پارس پروژه پرتال پروژه و مقالات ترجمه شده isi

پایان نامه بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي مقدمه : الف: بيان مسئله واهميت آن انسان موجودي است آميخته از خواسته ها وعلايق وغرايز كه اين خواسته ها ونيازها گاه درقالب خودش يا درجامعه هاي كوچك مثل نهاد خانواده وزماني دركالبدي بزرگ تر يعني اجتماع هويدا مي‌شود .يكي از غرايز نوع بشر خودخواهي و نفع پرستي اوست چرا كه قرآن كريم مي فرمايد( خلق الانسان هلوا ) يعني انسان حريص آفريده شده است . اين حس برتري جويي واستيلا به‌ طور قهري موجب تصادم و تقابل خواهدشد. برخي موارد با تعامل حل و…

بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي

پارس پروژه بازدید : 101 چهارشنبه 08 خرداد 1398 نظرات ()

پایان نامه بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي

مقدمه :

الف: بيان مسئله واهميت آن

انسان موجودي است آميخته از خواسته ها وعلايق وغرايز كه اين خواسته ها ونيازها گاه درقالب خودش يا درجامعه هاي كوچك مثل نهاد خانواده وزماني دركالبدي بزرگ تر يعني اجتماع هويدا مي‌شود .يكي از غرايز نوع بشر خودخواهي و نفع پرستي اوست چرا كه قرآن كريم مي فرمايد( خلق الانسان هلوا ) يعني انسان حريص آفريده شده است . اين حس برتري جويي واستيلا به‌ طور قهري موجب تصادم و تقابل خواهدشد. برخي موارد با تعامل حل و فصل شده وتعدادي نيز به خصومت وتصادم كشانده مي شود .از آغاز حيات بشري تاكنون موارد عديده اي از برخوردهاي خشن وخونين بين انسان‌ها به صورت تن به تن ، گروهي ، قبيله اي و يا تجمع خيلي گسترده تر و در قالب كشورها ثبت وضبط گرديده است، هرچند تعداد بسياري از درگيري‌ها نيز به علل گوناگون از دسترس پژوهندگان علم ومورخين ريز بين دورمانده است .به طبع هنگامي كه منافع دوشخص يا گروه و…. درمقابل يك‌ديگر قرار گيرد وموضوع با گفتمان حل نشود طرفين به قواي قهري وزور متوسل مي‌گردند وبا تمام امكانات سعي دركنارزدن، مرعوب نمودن ومنكوب كردن حريف را دارند. از بعد فطري، اخلاقي و انساني جنگ ، كشتار، خونريزي ظلم وبهره كشي از ديگران مذموم وناپسند بوده و همه اديان، مسالك وطينت هـاي پاكي انساني آن‌هـا را طرد ومحكوم مي‌كند ليكن همين امرمذموم وقبيح (جنگ وبهره‌كشي ) گاهي بواسطه احقاق حق درراستاي اجراي حق يا بوجود مي آيد. صرف‌نظر از انگيره قتل و استثمار و بهره كشي ، انسان موضوع، محمول وعامل اين واقعيت انكارناپذير وگريبانگير دنياي امروز بشري مي‌باشد

انسان عامل وموجودي است كه جنبه ها وآثار گوناگوني داشته و در هرمورد همواره موضوع مطالعات ، كنكاش ودرحيطه‌ي مقررات ويژه اي قرار گرفته است گاهي عامل ، باعث و باني كارهاي خير و زماني هم سبب و عامل اعمال وكارهاي شر وناپسند بوده وخواهد بود .اوست كه با داشتن شعور ، بينش ، عقل وكارآيي مي تواند تحولات عظيم دردرون خود بوجود آورده و در محيط بيروني خويش هم با افعال مثبت ومنفي خود تاثيرات شگرفي داشته باشد . يكي از سقوق ونمودهاي زندگي انسان جنگ است و هركس دراين حركت شركت كند يكي از چهار وضعيت، سالم ، كشته، مجروح ويا اسير را خواهد داشت كه در اين مقال مـا قصد داريم درخصوص وضعيت ، محدوديت وحقوق اسير بحث نماييم درنتيجه واژه پرمعناي اسيرجنگي1 مطرح مي‌شود.

مهمترين ويژگي اسير محدوديت وسلب اختيار اوست يعني شرايط ويژه وخاصي است كه براواعمال مي‌شود وبهمين لحاظ محدوديت، نداشتن آزادي ودراختيارغير بودن بيش از افراد ديگر در معرض تعرض ، آزار واذيت قرار دارد وتضييع حق او خيلي راحت‌تر انجام مي‌شود لذا به جهت همين شرايط و وضعيت مي‌بايست مورد حمايت وتوجه قانوني وعاطفي مجامع جهاني وقوانين ومقررات عمومي بشر قرارگيرد . باتوجه به گزارش‌ها، كنفرانس‌ها و آمارهاي ارايه شده درسطح بين المللي گوياي اين امر است كه اقدامات واعمال خلاف شئونات انساني عليه اسيران دراكثر نقاط دنيا وحتي كشورهايي كه ازلحاظ تشكيلات وسازمان دولتي واجتماعي داراي پيشرفته ترين ومتمدن ترين تشكيلاتند مشاهده شده است.

 

فهرست مطالب

 

مقدمه    3

 

الف – بيان مساله و اهميت آن    3

ب - ضرورت طرح مسئله    6

ج - روش تحقيق و ترتيب مطالب    6

بخش اول : تعريف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در اين راستا و مباني و الزامات حقوقي آن با تشكيل ديوان كيفي بين المللي    8

فصل اول : حقوق بشر دوستانه، مقدمات جهاني شدن و الزاماتش دربعد حقوق بين الملل    9

گفتار 1 : تعريف حقوق بشر دوستانه    9

الف- تحويل مفهوم حاكميت دولت ها    12

ب – تعديل عدم مداخله در امور داخلي دولت ها    13

گفتار2 – مباني الزام آور قواعد نظام بين المللي حقوق بشر    15

الف – عرف بين المللي    15

ب -  كنوانسيون هاي بين المللي    16

ج -  تشكيل كنفرانس جهاني حقوقي بشر (1993)    19

فصل دوم : سير تشكيل ديوان كيفري بين المللي و صلاحيت ذاتي ديوان.    19

گفتار1 : حركت  جامعه جهاني جهت تشكيل ديوان كيفري بين المللي .    19

گفتار 2 : جرايمي كه در صلاحيت ديوان است (نسل كشي ، جنايات عليه بشريت و …)    26

بخش دوم : اسير و تعريف حقوقي و عرفي آن، و بررسي وضعيت اسيران    28

گفتار 1 - تعريف عرفي و حقوقي اسير    28

الف - تعريف عرفي    28

ب – تعريف حقوقي    29

گفتار2- اسير در جوامع مختلف و ديدگاه اسلام درباره اسير    32

الف – ديدگاه اسلام درباره اسير    36

ب - اسير در جوامع اوليه و تا قرون وسطي    36

گفتار3  -   وضعيت اسارت و اسيران تا جنگ‌هاي جهاني اول و دوم    37

الف - اسيران نظامي    40

 ب - اسيران غير نظامي    49

ج-وضعيت اسارت و اسيران بعد از خاتمه جنگ جهاني دوم    54

بخش سوم -  حقوق اسيران جنگي و قواعد ناظر بر حسن رفتار با آنان    55

گفتار اول- حقوق اسيران جنگي و حمايت‌هاي كلي از اسيران و رفتار انساني با آنان    55

گفتار دوم -   نفي اعمال تلافي جويانه و كسب اطلاعات و اخبار بدون رعايت اصولي انساني    57

الف - عدم اعمال رفتار تلافي جويانه    57

ب - نفي كسب اطلاعات و اخبار    57

ج -  حقوق مذهبي و اجراي مراسم مذهبي اسيران و مصونيت اموال شخصي آنان    67

د- فرار اسيران    70

گفتار سوم- تنبيهات جزائي و انتظامي اسيران و شكايت اسيران جنگي بلحاظ كيفيت اسارت    70

الف - تنبيهات انتظامي و جزايي اسيران جنگي    70

ب- شكايت اسيران جنگي بلحاظ كيفيت اسارت    74

گفتار چهارم -  حمايت هاي قانوني و بين المللي و ارگان‌هاي حمايت كننده از اسيران    75

الف -كشور حامي    75

ب - كميته بين المللي صليب سرخ    77

ج - نماينده معتمد اسيران    79

د - سازمانهاي بين المللي انساني و بشردوستانه    80

بخش چهارم: اقسام استخلاص اسيران و حمايتهاي قانوني موضوع    81

گفتار اول -  روشهاي رهائي و بازگشت اسيران جنگي    81

الف - مبادله اسيران    83

ب - فوت اسيران    85

پ - ضمانت يا قول اسيران    87

ج - فرار اسيران    89

د - جراحت و بيماري شديد اسيران    90

هـ - پايان مخاصمات فعال    91

گفتار دوم -  شواهد عيني از خاطرات اسيران جنگي ايران و عراق و نامه هاي اسارت    93

الف- نامه‌اي از آزاده شهيد محمود امجديان    94

ب – نامه‌اي از آزاده خليل خنجر نقي     95

ج- نامه‌اي از آزاده مجيد جلالوند     96

گفتار سوم – ضمانت هاي اجرايي كنوانسيون 1949 و نارسايي هاي آن    97

نتيجه گيري    99

پيشنهاد    103

كتابنامه    105

 

جزئیات و باکس دانلود پروژه

 

 • انتشار: مقاله سال ۲۰۱۹
 • پایگاه داده: ---
 • نوع نگارش مقاله: مقاله تخصصی
 • نوع مقاله: پایان نامه حقوق
 • فرمت مقاله:  word
 • تعداد صفحات: 118
 • کد محصول: ۴۰۰12
 • قیمت تومان: ۱۰.۰۰۰

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 82
 • کل نظرات : 2
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 5
 • آی پی امروز : 13
 • آی پی دیروز : 26
 • بازدید امروز : 40
 • باردید دیروز : 32
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 296
 • بازدید ماه : 2,396
 • بازدید سال : 33,670
 • بازدید کلی : 196,957